Biblioteka w Gryfowie Śląskim polecaKatalog elektronicznyStan konta głównaStan konta dziecięcaKurier Gryfowski - Numery archiwalne

Biblioteka

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Ze względu na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy, o następujących zasadach na jakich przetwarzamy dane: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 44, 59-620 Gryfów Śląski, tel. 75 78-13-387, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) Wyznaczono inspektora ochrony danych w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski, którym jest spółka Leśny & Wspólnicy sp. z o.o., w której jako osobę kontaktową wyznaczono Oskara Manowieckiego z inspektorem można się skontaktować e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3) Pani/Pana dane będą, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, realizacji umowy, bądź udzielonej zgody.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Bibliotekę Publiczną przetwarzają dane osobowe dla których Biblioteka jest Administratorem danych.
5) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
     f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
  7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86
9) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim
ogłasza KONKURS FOTOGRAFICZNY
„Miejsca niezwykłe Ziemi Lwóweckiej”

Tematem konkursu jest ukazanie najcenniejszych miejsc przyrodniczych i architektonicznych Powiatu Lwóweckiego.
Termin nadsyłania fotografii do 15 września 2015 r.

Nagrody będą przyznane w 3 kategoriach wiekowych:
1) młodzież szkół gimnazjalnych,
2) młodzież szkół ponadgimnzajalnych,
3) dorośli.

Uroczyste zakończenie Konkursu odbędzie się 20 listopada 2015 r. w Sali Mieszczańskiej lwóweckiego Ratusza.

Pobierz regulamin konkursu
Pobierz kartę zgłoszenia
Pobierz oświadczenie

Więcej informacji dotyczących konkursu można uzyskać:
– na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim
www.biblioteka.lwowekslaski.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. +75 782-45-44
– we wszystkich bibliotekach gminnych z terenu Powiatu Lwóweckiego.

Konkurs realizowany w ramach zadań powiatowych.


1. PROGRAM ROZWOJU BIBLIOTEK
1.1 SZKOLENIA II TURY PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK
1.2 PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI
1.3 SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE
Program Rozwoju Bibliotek

Program Rozwoju Bibliotek

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

W 2011 roku Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim zakwalifikowała się do finału II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Głównym celem programu jest wzmocnienie roli informacyjnej i społecznej bibliotek gminnych (w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w małych miastach, których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tysięcy) i przeobrażenie placówek w nowoczesne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne.

--- ROK 2013 ---

Zwieńczeniem obchodów Tygodnia Bibliotek w 2013 r. była konferencja „Biblioteka w regionie – region w Bibliotece”, która odbyła się 17 maja 2013 r. Wydarzenie zostało zaplanowane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną we Lwówku Śląskim (Bibliotekę Wiodącą w ramach Programu Rozwoju Bibliotek) podczas realizacji projektu „Bogactwo Ziemi Lwóweckiej” w konkursie grantowym „Aktywna Biblioteka” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Podczas spotkania przedstawiciele bibliotek gminnych Powiatu Lwóweckiego, w tym Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śl., prezentowali działania związane z lokalną historią, kulturą, tradycją i dniem dzisiejszym „małej Ojczyzny”. Zaproszeni goście mogli również zapoznać się z ważnymi publikacjami regionalnymi, które warto mieć w zbiorach biblioteki. Konferencji towarzyszyło uroczyste otwarcie wystawy „Oblicza miasta. Zmiany w architekturze Powiatu Lwóweckiego”, którego dokonał Pan Ivo Łaborewicz – kierownik Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze, zaś Pan Wojciech Szczerepa wystąpił z referatem na temat dokumentacji budowlanej miast.

11-12 lutego 2013 r. dzięki udziałowi w II turze Programu Rozwoju Bibliotek, przedstawiciel Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim mógł wziąć udział w szkoleniu z rzecznictwa. Głównym celem programu „Do*cenić bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo” było wzmocnienie kompetencji rzeczniczych wśród bibliotekarek i bibliotekarzy, po to, aby polskie biblioteki były bardziej cenione, dobrze oceniane, a wreszcie w pełni docenione. Szkolenie z rzecznictwa składało się z dwóch, dwudniowych części: Część pierwsza poświęcona była rzecznictwu i tworzeniu Planu Rzecznictwa dla Biblioteki – podczas tego szkolenia można się było dowiedzieć czym jest rzecznictwo oraz w jaki sposób potrzeby użytkowników i problemy biblioteki można rozwiązywać przy pomocy rzecznictwa. Część drugą poświęcona była wzmacnianiu umiejętności wystąpień publicznych, które są jedną z najważniejszych kompetencji rzeczniczych.

W ramach Mikrograntu „Podaj dalej” Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna we Lwówku Śląskim jako Biblioteka Wiodąca w II turze PRB zorganizowała spotkania: „Aktywizacja społeczności lokalnej”, spotkanie za pomocą komunikatora SKYPE oraz „Inspiracje z Zagrodna”. Spotkania te przyczyniły się do integracji środowiska bibliotekarskiego, wymiany ciekawych doświadczeń oraz dzielenia się wiedzą i pomysłami. Dzięki uczestnictwu w PRB jako Biblioteka Partnerska, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim mogła wziąć w nich udział.

21 czerwca 2013 r. odbyło się czwarte, a zarazem ostatnie spotkanie bibliotekarzy zorganizowane w ramach Mikrograntu „Podaj dalej”. Wzięli w nim udział pracownicy Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim jako Biblioteki Wiodącej, bibliotekarze gminnych bibliotek publicznych w Gryfowie Śląskim, Wleniu i Lubomierzu jako Biblioteki Partnerskie, bibliotekarze Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie jako zaprzyjaźniona Biblioteka Wiodąca wraz z bibliotekarzami z bibliotek ze Złotoryi i Świerzawie – Bibliotekami Partnerskimi. Swoją obecnością zaszczycili nas również partnerzy lokalni: przedstawiciele Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim, sołtysi, a także sympatycy biblioteki. Spotkanie miało tytuł „Inspiracje z Zagrodna”, a jego celem była wymiana doświadczeń. Pani Dorota Jasińska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Zagrodnie przedstawiła korzyści płynące z przystąpienia do Programu Rozwoju Bibliotek. Był to impuls do wymiany doświadczeń i przedstawiania zalet przedsięwzięcia. Bibliotekarze chwalili sobie możliwość przystępowania do różnego rodzaju grantów i akcji organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, udział w szkoleniach i konkursach, a także sprzęt komputerowy otrzymany w ramach programu. Ponieważ spotkanie odbyło się w nowym lokalu filii bibliotecznej w Kotliskach, wszyscy zaproszeni goście mogli zwiedzić nowoczesną placówkę biblioteczną, oglądając przy okazji wystawę „Kotliska na przestrzeni lat…” zorganizowaną w ramach realizacji projektu „Aktywna Biblioteka”.

28 maja 2013 r. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim zorganizowała spotkanie z użyciem komunikatora SKYPE z bibliotekami partnerskimi w Lubomierzu, Gryfowie Śląskim i Wleniu. Bibliotekarze mieli okazję poznać zasady działania komutatora i nauczyć się tworzyć konferencję na czacie. Spotkanie polegało na wymianie doświadczeń zdobytych przez pracowników placówek bibliotecznych na szkoleniach specjalistycznych poprzez przesłanie plików tekstowych lub prezentacji zawierających informacje ze szkoleń.

„Aktywizacja społeczności lokalnej” to temat drugiego spotkania bibliotekarzy Biblioteki Wiodącej z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim z pracownikami Bibliotek Partnerskich gmin Lubomierz, Gryfów Śląski, Wleń. Spotkanie odbyło się 18 marca 2013 r. i było prowadzone przez trenerkę Agnieszkę Adamowicz – absolwentkę I edycji Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB. Podczas szkolenia omówione zostały zasady komunikacji, współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi na lokalnym rynku, a także formy aktywizacji społeczności lokalnych. Spotkanie przebiegało w formie warsztatów, które były inspiracją do szukania rozwiązań w codziennych kontaktach zawodowych.

--- ROK 2012 ---

7 listopada 2012 r. – w ramach Mikrograntu „Podaj dalej” BPMiG w Gryfowie Śląskim mogła wziąć udział w spotkaniu przy współudziale partnerów lokalnych i sympatyków biblioteki oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej i Rady Miejskiej mającym na celu zapoznanie uczestników z zasadami funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz poznaniu specyfiki pracy z osobami niepełnosprawnymi. Była również część praktyczna, w której członkowie warsztatów i bibliotekarze prezentowali i ćwiczyli umiejętności manualne przydatne w zajęciach z dziećmi (nauka wykonywania przedmiotów użytkowych i ozdobnych metodą rzemieślniczą). Warsztaty bardzo pomocne do wykorzystania w pracy przez bibliotekarkę Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego w Gryfowie Śląskim Jolantę Kuczyńską.

26 września 2012 r. – odbyło się drugie spotkanie Partnerstwa Lokalnego, podczas którego planowano wspólne działań na rzecz mieszkańców, w założonych 4 obszarach.

20 czerwca 2012 r. - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Lwówku Śląskim jako Biblioteka Wiodąca w II rundzie PRB zorganizowała pierwsze spotkanie mające na celu zainicjowanie Partnerstwa Lokalnego.

SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

Dzięki udziałowi w II rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, spośród ośmiu obszarów Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim mogła wybrać dwa szkolenia specjalistyczne realizowane przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

1. 28 czerwca 2012 r. podczas szkolenia „Przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą” kursanci mogli poznać nowatorskie możliwości działania biblioteki jako miejsca przestrzeni dla ludzi z inicjatywą, przykłady takiej działalności, możliwości dotarcia do mieszkańców, współpracy z nimi, sposoby obudzenia w środowisku chęci do współpracy z biblioteką.
2. 11 czerwca 2012 r. ze szkolenia pn. „Multimedia i nowoczesna komunikacja” skorzystała bibliotekarka Anna Jarnicka. Celem szkolenia było zdobycie nowych informacji na temat multimediów i nowoczesnej komunikacji. Wiadomości jak wykorzystać je w promocji biblioteki. Jak wykorzystać multimedia do ułatwienia sobie pracy i przyciągnąć jeszcze większą liczbę czytelników.

Wróć na na początek strony

--- ROK 2011 ---

PLAN ROZWOJU BIBLIOTEKI

Ponad stu bibliotekarzy co dwa miesiące przyjeżdżało do kameralnego kompleksu konferencyjno-rekreacyjnego GEOVITA w Jugowicach, by intensywnie wypracowywać „Plan Rozwoju Biblioteki” na najbliższe trzy lata. Warsztat to cykl pięciu dwudniowych szkoleń, które w województwie dolnośląskim trwały od października 2011 r. Ich finał miał miejsce w czerwcu 2012 roku. Istotą szkoleń było ukształtowanie przekonania, że bibliotekę można i trzeba traktować jako centrum skupiające lokalną społeczność i miejsce aktywności mieszkańców.

Poszczególne tematy spotkań pozwalały spojrzeć na bibliotekę jako: miejsce społeczne (moduł I), miejsce zasobów wiedzy i kultury (moduł II), miejsce edukacji – społecznej i kulturalnej – każdego wieku (moduł III), miejsce informacji i współpracy (moduł IV) oraz miejsce z potencjałem rozwoju (moduł V). Szkolenia dotyczyły wprowadzania zmiany w instytucji, otwarcia jej na nowe możliwości pracy w środowisku lokalnym z wykorzystaniem skutecznych i sprawdzonych metod.

Bibliotekarze szkolili swoje umiejętności pod okiem świetnych trenerów (Karoliny Furmańskiej, Małgorzaty Malec, Karoliny Maląg, Anny Borek i Damiana Deca) tworząc Plan Rozwoju Biblioteki – dokument, który wzbogaci organizacyjnie placówki biblioteczne. Skonstruowany przez placówki Plan uwzględnia konkretne pomysły na działania biblioteki w najbliższych latach i ma odniesienie do jej wizji i misji. Dokument wypracowany i zamieszczony w Wirtualnym Segregatorze, to drzwi biblioteki do ubiegania się o mały grant w konkursie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, gdzie kwota dofinansowania zadania może wynosić 5 tysięcy złotych. Plan Rozwoju gryfowskiej biblioteki został zaakceptowany przez trenera i wkrótce będzie ona przystępowała do konkursu grantowego. Opiekunem regionalnym w zakresie realizacji szkoleń Stowarzyszenia Centrum Aktywności Lokalnej była Dorota Wild.

{gallery width=220 height=148}prb-szkolenia/cal{/gallery}

Wróć na na początek strony

SZKOLENIA II TURY PROGRAMU ROZWOJU BIBLIOTEK

W okresie od 22.11.2011 do 21.03.2012 w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu realizowane były szkolenia z zakresu technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla bibliotekarzy, uczestników II rundy Programu Rozwoju Bibliotek. Szkolenia prowadzili trenerzy spełniający wymagania FRSI oraz posiadający doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń o tematyce IT (Mariusz Gabrysiak, Marek Hofbauer, Wojciech Rybicki i Grzegorz Sztyma).

21 marca 2012 r. odbyło się ostanie z cyklu szkoleń o tematyce IT, jakie w ramach II tury Programu Rozwoju Bibliotek prowadziła Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu. Celem szkoleń było wyposażenie bibliotekarzy w wiedzę i umiejętności niezbędne do wykorzystania sprzętu i oprogramowania jakie otrzymały biblioteki. Ze szkoleń skorzystały 3 osoby z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski (Jolanta Kuczyńska, Iwona Tatarczuk, Jadwiga Miłan).

{gallery width=150 height=114}prb-szkolenia/it{/gallery}

Kursanci uczestniczyli w wykładach, prezentacjach i warsztatach w pracowni komputerowej (Informatorium DBP) wyposażonej w kilkanaście stanowisk komputerowych z systemem Windows 7 i aktualnymi wersjami programów. Szkolenia prowadzono w sposób kładący nacisk na samodzielne wykonywanie działań. Pomocą służyły tu przekazane bibliotekarzom materiały szkoleniowe: podręczniki, płytki CD i DVD, nośniki USB, ćwiczenia w formie elektronicznej. Zakres tematyczny obejmował pięć, sześciogodzinnych (osiem godzin lekcyjnych) modułów:
• Moduł I – Pierwsze kroki z komputerem
• Moduł II – Przygotowywanie materiałów multimedialnych
• Moduł III – Programy użytkowe
• Moduł IV – Prezentacje, ich tworzenie i wykorzystanie
• Moduł V – Wsparcie techniczne i organizacyjne

Wróć na na początek strony

PODPISANIE UMOWY

W czerwcu 2011 r. BPMiG podpisała umowę o współpracy na udział w Programie jako biblioteka partnerska. Jesienią 2011 r. otrzymała nowoczesny sprzęt multimedialny m.in. 3 zestawy komputerowe dla użytkowników, 3 urządzenia wielofunkcyjne (Oddział Dziecięco-Młodzieżowy w Gryfowie Śląskim, Filia w Rząsinach oraz Filia w Krzewiu Wielkim).

{gallery width=220 height=146}prb-sprzet{/gallery}

Dla pracowników bibliotek przewidziano również udział w szkoleniach (warsztaty planowania i rozwoju bibliotek, szkolenia specjalistyczne i informatyczne). Ponadto po zakończeniu szkoleń, biblioteki będą mogły korzystać z dodatkowych programów grantowych oraz brać udział w specjalnie przygotowanych przez organizacje pozarządowe projektach.

Wróć na na początek strony


Robert Skrzypek, Jerzy Guzy
Wieża
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 70
Format: B5
Nakład: 1000 sztuk
ISBN: 978-83-927943-7-0

Robert Skrzypek
Szkoła Podstawowa w Gryfowie Śląskim 1960-2015
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 100
Format: A4
Nakład: 1000 sztuk
ISBN: 978-83-927943-6-3

Joanna Małoszczyk
Romans z chuliganem
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 62
Format: 20 cm
Nakład: 250 sztuk
ISBN: 978-83-927943-5-6

Dziedzictwo kulturowe gminy Gryfów Śląski i okolic
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 90
Format: 24 cm
Nakład: 250 sztuk
ISBN: 978-83-927943-4-9

Joanna Małoszczyk
Jeszcze zdążę
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 60
Format: 20 cm
Nakład: 500 sztuk
ISBN: 978-83-927943-3-2

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak
Za firanką wiatru: liryki
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 50
Format: 20 cm
ISBN: 978-83-927943-2-5

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak
Co bajka opowie o pięknym Gryfowie
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 98 s.
Format: 21 cm.
Nakład: 1000 sztuk
ISBN: 978-83-9279-431-8

Grupa Literacka "Metafora"
Nad brzegiem słowa: wybór wierszy
Rok wydania: 2008
Liczba stron: 76
Format: 21 cm
ISBN: 978-83-927943-0-1

Donata Sienkiewicz
50-lecie Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gryfowie Śląskim
Rok wydania: 2000
Liczba stron: 36
Format: 21 cm

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak
Aluzje do serca: wybór wierszy
Rok wydania: 1997
Liczba stron: 89
Format: 14 cm.
ISBN: 83-904949-9-X

Klub Literacki "METAFORA"
Tomik wierszy "dokąd..."
Rok wydania: 1996
Liczba stron: 60
Format: 14 cm
Nakład: 250 sztuk
ISBN: 83-904949-1-4

Program „Akademia Orange dla bibliotek”

Fundacja Orange

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śl. po raz kolejny otrzymała dotację finansową z Fundacji Orange na realizację programu „Orange dla Bibliotek”. W roku 2013 kwota ta wynosi 3.392,99 zł. Dzięki temu dofinansowaniu możemy bezpłatnie udostępniać Internet w bibliotece w Gryfowie oraz w filiach wiejskich w Uboczu i Rząsinach. Użytkownicy placówek bibliotecznych zyskują dzięki temu możliwość poszerzania swojej wiedzy, wykorzystywania Internetu do rozwoju zawodowego, a także zdobywania nowych umiejętności.


Podkategorie

Godziny udostępniania

Wypożyczalnia
i czytelnia
dla dorosłych:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
sobota (oprócz wakacji): 9.00-13.00
Tel.: 75 78-13-387
Fax.: 75 78-13-180

Oddział
Dziecięco-
Młodzieżowy:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
Tel.: 75 78-13-387

Wybrane nowości

„Darmowa prenumerata Gazety Wyborczej udostępniona została przez Fundację Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki (www.pitax.pl).”

Kurier Gryfowski

Kurier Gryfowski Marzec-Kwiecień 2021
Marzec-Kwiecień 2021
W sprzedaży!