Biblioteka w Gryfowie Śląskim polecaKatalog elektronicznyKurier Gryfowski - Numery archiwalne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Gryfów Śląski

§ 1
PRAWO KORZYSTANIA
 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy obywatele.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający powinien:
  • okazać dowód osobisty,
  • wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Przy zapisie czytelnik otrzymuje kartę czytelnika wraz z przypisanym indywidualnym numerem. Opłata za kartę wynosi 2 zł, za wydanie duplikatu 4 zł.
 6. Kartę czytelnika należy okazywać przy każdym wypożyczeniu książek.
 7. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.
 8. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie i torbę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 9. W czasie, gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 10. W wypożyczalni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
§ 2
KAUCJE
 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
  • jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem gminy Gryfów Śląski
   (wysokość kaucji określa się na 25 zł za jeden wolumin)
  • przy wypożyczeniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej aktualnej wartości książki),
 2. Czytelnik, od którego pobrano kaucję w roku poprzednim zobowiązany jest do dokonania uzupełniającej wpłaty do wysokości obowiązującej w danym roku.
 3. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z Biblioteki winien poinformować o tym Bibliotekę co najmniej trzy dni przed terminem wycofania.
 4. Po upływie 1 roku zaprzestania korzystania z wypożyczalni, nie odebrana kaucja jest wpłacana na dochody Biblioteki.
§ 3
WYPOŻYCZANIE
 1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek (tytułów) na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 2. W wyjątkowych przypadkach (książka typu Harlequin, wydawnictwa broszurowe itp.) można wypożyczyć więcej tytułów.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt 1 termin zwrotu książki jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych).
 5. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki wypożyczone przez innych czytelników.
 6. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek znajduje się poszukiwana przez niego książka.
 7. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się na miejscu.
 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
 9. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
§ 4
POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając odpowiednie odszkodowanie. Na sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
 3. Czytelnik może, za zgodą pracownika wypożyczalni, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej – inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki. O przydatności książek decyduje bibliotekarz.
§ 5
PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK
 1. Za przetrzymywanie każdej wypożyczonej książki (tytułu) ponad określony w § 3 pkt 1 biblioteka pobiera opłaty. Kara za zwłokę określona w cenniku opłat wynosi 5 gr za każdy dzień zwłoki. Kara naliczana jest automatycznie przez system komputerowy.
 2. W wyjątkowych przypadkach losowych kara za zwłokę może zostać anulowana przez bibliotekarza
 3. Czytelnik, do którego Biblioteka wysłała upomnienia w sprawie zwrotu książek pokrywa również ich koszty.
 4. Jeżeli czytelnik pomimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

§ 6
 1. Życzenia i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki skarg i wniosków.
§ 7
PRZEPISY KOŃCOWE
 1. Czytelnik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.
 2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 3. Wysokości opłat określonych w regulaminie określa obowiązujący w danym roku cennik.
 4. Cennik jako załącznik stanowi integralną część niniejszego regulaminu.
 5. Rozstrzyganie problemów szczegółowych, nie uregulowanych postanowieniami regulaminu, należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.

Godziny otwarcia

Wypożyczalnia
i czytelnia
dla dorosłych:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
sobota (pierwsza i ostatnia)

(oprócz wakacji):
9.00-13.00
Tel.: 75 78-13-387

Oddział
Dziecięco-
Młodzieżowy:

poniedziałek:
10.00-17.00
wtorek: 10.00-17.00
środa: 9.00-15.00
czwartek: 10.00-17.00
piątek: 10.00-17.00
Tel.: 75 78-13-387